APIE MUS

Nuo 1997-10-03 Kauno rajone Domeikavoje pradėjo veikti judėjimo “Stabdyk nusikalstamumą” Domeikavos skyrius. Jo veikloje buvo numatyta nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencija Kauno rajone, Domeikavos seniūnijos teritorijoje. Nuo 2010-12-31 buvo pakeistas pavadinimas – Judėjimas “Stabdyk nusikalstamumą” Kauno regiono skyrius (toliau – JSN Kauno regiono skyrius). Skyriaus veikla vykdoma Kauno regiono teritorijoje (Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Jonavos, Prienų, Raseinių, Kaišiadorių rajonų ir Birštono savivaldybių teritorijose). Kiekvienais metais JSN Kauno regiono skyrius tvirtina veiklos programą, kurioje numato prevencinę veiklą.

JSN Kauno regiono skyrius veikloje išsikėlė šiuos tikslus:

 • neigiamos socialinės aplinkos įtakos Kauno regiono bendruomenėms sumažinimas, ugdant teisinę savimonę, pilietiškumą, nepakantumą vykdomiems neigiamiems reiškiniams;
 • Kauno regiono vaikų ir jaunimo užimtumas, teisinė, sportinė, kultūrinė, socialinė ar kitokia šviečiamoji veikla;
 • aktyvi prevencinė – projektinė veikla.

Siekdamas įgyvendinti savo tikslus, JSN Kauno regiono skyrius vykdo šias funkcijas:

 1. Vykdo nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevenciją, stiprina Kauno regiono bendruomenės narių nepakantumą vykstantiems neigiamiems reiškiniams, didina Kauno regiono bendruomenių saugumą, aktyviai dalyvauja aiškinant teisės pažeidimus ir sulaikant pažeidėjus, užtikrina saugios aplinkos kūrimą Kauno regiono teritorijoje;
 2. skatina Kauno regiono bendruomenės narius burtis į savisaugos grupes bei aktyviai dalyvauti palaikant viešąją tvarką ir nusikalstamų veikų prevenciją Kauno regiono gyvenamosiose vietose, kaimuose, miesteliuose ir kitose viešose vietose. Taip pat palaiko viešąją tvarką ir visuomenės saugumą įvairių masinių renginių metu. Skatina savisaugos grupių narius vykdyti prevencinį patruliavimą gyvenamosiose vietovėse;
 3. organizuoja ir koordinuoja saugios kaimynystės veiklą Kauno regione, skatina bendruomenės narius prisijungti prie saugios kaimynystės veiklos, stebėti gyvenamąją aplinką, informuoja Kauno apskrities VPK policiją apie pastebėtas nusikalstamas veikas, teisės pažeidimus fiksuojant vaizdo priemonėmis, aktyviai vykdo prevencines priemones;
 4. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisėtvarkos pažeidėjų ar nusikaltimo. Teikia informaciją apie asmenis linkusius nusižengti ar nusikalsti  bei vykdomas ar jau įvykdytas nusikalstamas veikas ir teisės pažeidimus;
 5. dalyvauja gelbstint žmones ir turtą, ekstremalių situacijų, gaivaliniu nelaimių metu ir kitomis ypatingomis aplinkybėmis. Suteikia visokeriopą pagalbą nuo nelaimingų atsitikimų ar nelaimių bei katastrofų;
 6. organizuoja ir koordinuoja Kauno regiono aktyvių vaikų ir jaunimo užimtumą, kūrybinę, sportinę, teisinę veiklą. Pasitelkia Kauno regiono vaikus ir jaunimą vaikų, nepilnamečių bei jaunimo nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijai.   
 7. skatina Kauno regiono gyventojus saugoti savo turtą, įsirengiant technines ir fizines   apsaugos priemones. Rengia informacijos sklaidos priemones bei įvairiais būdais platiną Kauno regiono gyventojams informaciją apie saugos priemones bei gręsiančius pavojus;
 8. vykdo prevencines priemones Kauno regiono mokymo įstaigose prieš patyčias ir smurtą, turtinius nusikaltimus, psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir kitokias nusikalstamas veikas;
 9. engia ir įgyvendina prevencinius projektus skirtus Kauno regiono bendruomenėms ar jaunimui, bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinėmis įstaigomis rengiant ir dalyvaujant jų įgyvendinamuose projektuose. Plėtoja ryšius su panašaus pobūdžio Lietuvos ir užsienio ne pelno siekiančiomis organizacijomis, vykdo bendras prevencines priemones bei įgyvendina bendrus projektus;

JSN Kauno regiono skyrius nariais gali būti 18 metų sulaukę, veiksnūs fiziniai asmenys, esantis nepriekaištingos reputacijos, pagal asmenines, moralines ir fizines savybes, tinkantis būti judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono skyriaus nariu. Skyriaus veikloje susijusioje  su vaikų ir jaunimo nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencija, nariais gali būti ir jaunesni kaip 18 metų asmenys. Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti Skyriaus nariais, pateikia jų tėvai arba globėjai. 

JSN Kauno regiono skyriuje veikia kolegialus patariamasis organas  – Skyriaus stebėtojų taryba, kurio pirmininką renka kiekvienais metais visuotinis susirinkimas.

JSN Kauno regiono skyriaus pirmininkas įeina į Kauno rajono savivaldybės Sveikatos tarybos ir Jaunimo reikalų tarybos sudėtis. Taip pat JSN Kauno regiono skyrius yra vienas iš Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalusis stalas“ įkūrėjų. 10 Kauno rajono jaunimo organizacijų arba dirbančių su jomis suvienijo jėgas bendram darbui, numatydami prevencinių projektų rengimą, bendrų priemonių su jaunimu vykdymą ir jaunimo užimtumo bei laisvalaikio praleidimo organizavimą.

JSN Kauno regiono skyriaus nariai patys aktyviai kartu su pareigūnais vykdo prevencinę veiklą, dalyvauja jų organizuojamuose, prevenciniuose renginiuose, reiduose, akcijose, kitose prevencinėse priemonėse. Taip pat JSN Kauno regiono skyrius visokeriopai remia policijos pareigūnų veiklą (suteikia prevencines priemones (palapines, benzininį generatorių, graverius ir kt.) paremia prevencinius renginius finansiškai ir patys padeda policijos pareigūnams).

Esame daugeliui Kauno rajono bendruomenių socialiniai partneriai įvairiose veiklose, projektuose ir priemonėse. Aktyviai dalyvaujama Kauno rajono vietose veiklos grupės, Jaunimo reikalų departamento, Kauno rajono savivaldybės veiklose, seminaruose, konferencijose ir kt. renginiuose. Patys organizuojame įvairius seminarus, konferencijas, vakarones, sportines varžybas Kauno rajono bendruomenėms, jaunimui ir vaikams.